Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej

Dodaj recenzję:
  • Autor: Monika Bociąga-Jasik, Magda Baran, Marzenna Bartoszewicz
  • Wydawnictwo: PZWL (Wydawnictwo Lekarskie PZWL)
  • Dostępność: Wysyłamy w ciągu 48 godzin  (1 szt.)
  • 139,00 zł 125,10 zł

Monika Bociąga-Jasik, Magda Baran, Marzenna Bartoszewicz
Red: Małgorzata Bulanda, Jadwiga Wójkowska-Mach
Wydawca: PZWL
Rok wydania: 2016
Ilość stron: 566
Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
ISBN: 9788320050394
Format: 165x235

Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik, w którym uwzględniono wszystkie elementy konieczne w codziennej realizacji nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi.
W publikacji omówiono: profilaktykę i diagnostykę zakażeń szpitalnych oraz instytucjonalnych, tj. zarówno związanych z opieką nad pacjentem w szpitalu, jak i nad rezydentem opieki długoterminowej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Przedstawiono również zagadnienia nieobecne w literaturze polskojęzycznej, takie jak: bankowanie mleka kobiecego, komunikacja społeczna, metody stosowane w dochodzeniach epidemiologicznych, szacowanie ryzyka zakażeń czy sposoby skutecznego wdrażania innowacji.
Książka będzie doskonałym źródłem wiedzy dla wszystkich osób, dla których kontrola zakażeń jest ważnym elementem pracy: zarządzających szpitalami, lekarzy, pielęgniarek, diagnostów.

 

Spis treści
 
1. WPROWADZENIE DO EPIDEMIOLOGII CHORÓB ZAKAŹNYCH
Małgorzata Sadkowska-Todys, Andrzej Zieliński
1.1. Podstawowe pojęcia i definicje
Proces zakaźny
Historia naturalna choroby zakaźnej
Szerzenie się chorób zakaźnych w populacji
Badania epidemiologiczne
Epidemiologiczne badanie przyczyn chorób
Nadzór epidemiologiczny
Zakażenia związane z opieką medyczną (healthcare associated infections – HAI)
1.2. Biostatystyka
Agnieszka Pac
Definicje i oznaczenia
Przedziały ufności
Testowanie hipotez statystycznych
Testowanie hipotez dotyczących wartości średnich
Testowanie hipotez dotyczących częstości (odsetków)
Korelacja i regresja liniowa
Regresja logistyczna
Analiza przeżycia
Trafność diagnostyczna
Piśmiennictwo
 
2. MIKROBIOLOGIA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
Marta Wróblewska
2.1. Zakażenia bakteryjne
Ziarenkowce Gram-dodatnie
Pałeczki Gram-ujemne
Pałeczki Gram-dodatnie
Laseczki z rodzaju Clostridium
2.2. Zakażenia wirusowe
Wirusy oddechowe
Wirusy przenoszone przez krew
Nowe zagrożenia
2.3. Zakażenia grzybicze
Grzyby drożdżopodobne (drożdżaki)
Drożdże
Grzyby strzępkowe-pleśniowe
Grzyby dimorficzne
2.4. Biofilm bakteryjny jako jeden z patomechanizmów zakażeń
Marzenna Bartoszewicz, Adam F. Junka
Wyjaśnienie przyczyn powstawania biofilmu
Możliwości przetrwania biofilmu w organizmie gospodarza
Ograniczanie tworzenia struktury biofilmu
2.5. Oporność bakterii na antybiotyki, mechanizmy jej powstawania i znaczenie kliniczne
Beata Kowalska-Krochmal
Genetyczne podstawy mechanizmów oporności bakterii na antybiotyki
Mechanizmy oporności ziarenkowce Gram-dodatnich ziarniaków
Mechanizmy oporności pałeczek Gram-ujemnych
Piśmiennictwo
 
3. PODSTAWY KONTROLI ZAKAŻEŃ W WARUNKACH ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
3.1. Higiena rąk i zastosowanie rękawiczek ochronnych
Jadwiga Wójkowska-Mach
Wstęp
Skóra i jej flora
Definicje
Techniki higieny rąk
3.2. Zasady izolacji pacjenta
Jadwiga Wójkowska-Mach
Wstęp
Definicje
Piśmiennictwo
 
4. WSPÓŁPRACA Z LABORATORIUM MIKROBIOLOGICZNYM I APTEKĄ SZPITALNĄ
4.1. Racjonalna antybiotykoterapia i receptariusz szpitalny
Grzegorz Ziółkowski
Racjonalna antybiotykoterapia
Receptariusz szpitalny: antybiotykowy
4.2. Okołooperacyjna i okołoporodowa profilaktyka antybiotykowa
Małgorzata Bulanda
Profilaktyka okołooperacyjna
Profilaktyka okołoporodowa
4.3. Metody oceny zużycia antybiotyków
Anna Różańska
4.4. Pobieranie materiałów do badań mikrobiologicznych. Błędy przedlaboratoryjne
Monika Pomorska-Wesołowska
Ogólne zasady pobierania materiału do badań mikrobiologicznych
Przechowywanie i transport materiału
Szczegółowe zasady pobierania materiałów
Omówienie szczegółowych zasad wybranych materiałów
Błąd przedlaboratoryjny
4.5. Kontrola mikrobiologiczna mieszanin żywieniowych
Magdalena Piętka
Wstęp
Wymagania farmakopealne i ocena ryzyka skażenia
Badanie jałowości gotowej mieszaniny żywieniowej
Elementy kontroli mikrobiologicznej
Piśmiennictwo
 
5. ORGANIZACJA SYSTEMU KONTROLI
Anna Szczypta
5.1. Zespół Kontroli Zakażeń (ZKZ)
5.2. Organizacja pracy pielęgniarki epidemiologicznej
5.3. Edukacja personelu, szacowanie potrzeb edukacyjnych
Piśmiennictwo
 
6. NADZÓR NAD ZAKAŻENIAMI ZWIĄZANYMI Z OPIEKĄ ZDROWOTNĄ
6.1 Definicje i kryteria rozpoznania zakażeń
Anna Różańska
Zakażenie miejsca operowanego (ZMO)
Zakażenie krwi
Zapalenie płuc
Zakażenie układu moczowego
Zakażenia kości i stawów
Zakażenie układu sercowo-naczyniowego
Zakażenia wewnątrzbrzuszne
Zakażenia układu rozrodczego
Zakażenia skóry i tkanki podskórnej
Zakażenia tkanek miękkich
Zakażenia rany odleżynowej (powierzchowne i głębokie)
Ropień sutka lub zapalenie sutków
6.2. Rejestracja zakażeń
Jadwiga Wójkowska-Mach
Wstęp
Efektywna rejestracja zakażeń
Metody rejestracji zakażeń
Zbieranie danych do rejestru zakażeń
6.3. Ocena ryzyka rozwoju zakażenia, zarządzanie ryzykiem w kontroli zakażeń
Jadwiga Wójkowska-Mach
Wstęp
Prewalencja
Zachorowalność
Ocena ryzyka rozwoju zakażenia
Matryca analizy ryzyka
6.4. Zakażenia endemiczne i epidemiczne. Dochodzenie epidemiologiczne
Jadwiga Wójkowska-Mach
Wstęp
Epidemia
Dochodzenie epidemiologiczne
6.5. Raportowanie i informacja zwrotna
Wstęp
Informacja zwrotna
Raportowanie
6.6. Genotypowanie drobnoustrojów w kontroli zakażeń
Agnieszka Chmielarczyk
Analiza restrykcyjna chromosomalnego DNA połączona z elektroforezą pulsową (RAE-PFGE)
Amplifikacja pozagenowych sekwencji powtórzonych metodą PCR (ang. repetitive-element PCR – rep-PCR)
Polimorfizm długości amplifikowanego fragmentu DNA (ang. amplified fragment lenght polymorphism – AFLP)
Analiza sekwencji pojedynczego loci (ang. single-locus sequence typing – SLST)
Analiza sekwencji wielu loci (ang. multi-locus sequence typing – MLST)
Sekwencjonowanie całego genomu (ang. whole genome sequencing – WGS)
Piśmiennictwo
 
7. ZAKAŻENIA W RÓŻNYCH OBSZARACH KLINICZNYCH
7.1. Pacjent operowany
Mateusz Wierdak, Jadwiga Wójkowska-Mach, Anna Szczypta
Wstęp
Pacjent operowany
Wybór techniki operacyjnej a ryzyko zakażeń szpitalnych
Przygotowanie pacjenta i przebieg zabiegu operacyjnego
Okres pooperacyjny
Pooperacyjne zapalenie płuc
7.2. Wszczepy i zastosowanie protez
Małgorzata Bulanda
Wstęp
Charakterystyka wszczepu
Etiopatogeneza zakażeń związanych z biomateriałem
Profilaktyka i leczenie zakażeń okołowszczepowych
7.3. Odział intensywnej terapii
Agnieszka Misiewska-Kaczur
Oddział Intensywnej Terapii (OIT)
Zakażenia u pacjenta z cewnikiem w żyle centralnej
Zakażenia układu moczowego u pacjenta z cewnikiem w pęcherzu moczowym
Zapalenie płuc związane z wytworzeniem sztucznej drogi oddechowej i wentylacją mechaniczną
7.4. Oddziały neonatologiczne i pediatryczne
Jadwiga Wójkowska-Mach
Wstęp
Higiena noworodka
Żywienie noworodka
Epidemiologia
Definicje zakażeń w grupie noworodków z bardzo małą masą urodzeniową
Etiologia zakażeń w oddziałach neonatologicznych
Epidemiczne występowanie zakażeń
Etiologa zakażeń w oddziałach pediatrycznych
7.5. Oddział oparzeniowy
Małgorzata Bulanda
Wstęp
Patomechanizm rany oparzeniowej
Zakażenie rany oparzeniowej
Epidemiologia zakażeń rany oparzeniowej
Zapobieganie zakażeniom rany oparzeniowej
7.6. Pacjent z HIV/AIDS
Beata Ochocka
Zarys sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS
Aspekty etyczno-prawne problematyki HIV/AIDS
Pacjent z HIV/AIDS: rola i zadania Zespołu Kontroli Zakażeń
Procedury i zasady postępowania eliminujące ryzyko szpitalnych zakażeń HIV
7.7. Zakażenia w pierwotnych niedoborach odporności
Jolanta Goździk
Pierwotne niedobory odporności
Zakażenia we wtórnych niedoborach odporności
Zakażenia u biorców przeszczepów
7.8. Zakażenia w różnych obszarach klinicznych – oddział położniczy
Katarzyna Kopeć-Godlewska, Jadwiga Wójkowska-Mach
7.9. Bank mleka kobiecego
Marta Twardoch-Drozd
Wstęp
Organizacja banku mleka
Zasady kwalifikacji dawczyni mleka
Zasady przechowywania i pasteryzacji mleka w banku mleka
7.10. Opieka długoterminowa
Jadwiga Wójkowska-Mach
Wstęp
Epidemiologia
Zakażenie układu moczowego
Zakażenia układu oddechowego
Zakażenia skóry i tkanek miękkich, zarażenia pasożytnicze
Zakażenia epidemiczne (epidemie) w zakładach opieki długoterminowej
Program kontroli zakażeń
7.11. Pacjent geriatryczny
Barbara Gryglewska, Anna Kańtoch
Epidemiologia i konsekwencje zakażeń
Czynniki ryzyka zakażeń
Definicja zakażeń u chorych w wieku podeszłym
Zakażenia układu oddechowego
Zakażenie układu moczowego
Zakażenia przewodu pokarmowego
Zapobieganie zakażeniom w starszym wieku
7.12. Wybrane zakażenia układu pokarmowego
Gajane Martirosian
Wstęp
Charakterystyka norowirusów
Characterystyka Clostridium difficile
7.13. Rany przewlekłe
Marzenna Bartoszewicz
Definicja rany przewlekłej
Mechanizm tworzenia biofilmu na ranach
Etapy rozwoju infekcji
Wytyczne postępowania w ranie zagrożonej infekcją a wskazania do zastosowania antyseptyki i specjalistycznych opatrunków
Piśmiennictwo
 
8. NADZÓR PIELĘGNIARSKI W WYBRANYCH OBSZARACH KLINICZNYCH
8.1. Pacjent z cewnikiem w pęcherzu moczowym
Marta Wałaszek
 
Wskazania do cewnikowania pęcherza moczowego
Zasady zapobiegania zakażeniom układu moczowego związanym z cewnikowaniem pęcherza moczowego
Przygotowanie pacjenta do cewnikowania pęcherza moczowego
Pielęgnowanie pacjenta z cewnikiem w pęcherzu moczowym
8.2. Pacjent narażony na zapalenie płuc
Marta Wałaszek
Profilaktyka szpitalnych zapaleń płuc
Profilaktyka szpitalnych zapaleń płuc związanych z wentylacją
8.3. Zastosowanie linii naczyniowych
Maria Budnik-Szymoniuk
8.4. Zakażenia w żywieniu dojelitowym i pozajelitowym prowadzonym w warunkach szpitalnych
Anna Zmarzły
Niedożywienie a zakażenia
Zakażenia w żywieniu dojelitowym
Zakażenia w żywieniu pozajelitowym
Podsumowanie
8.5. Postępowanie z raną przewlekłą
Małgorzata Szczepaniak
Rodzaje ran przewlekłych
Pielęgnowanie ran przewlekłych
Nowoczesne kierunki leczenia
Piśmiennictwo
 
9. DEKONTAMINACJA
9.1. Utrzymanie czystości
Jolanta Sergot-Kowalska
Koło Sinnera
Narzędzia
Środki chemiczne
Technologia czyszczenia
Maszyny
9.2. Dekontaminacja środowiska nieożywionego niskiego ryzyka
Edyta Synowiec
9.3. Dekontaminacja środowiska nieożywionego wysokiego ryzyka
Krystyna Brońska
Wstęp
Zasady czyszczenia sali operacyjnej (postępowanie międzyzabiegowe)
Postępowanie końcowe
Wentylacja
9.4 Wyzwania kompleksowej dezynfekcji
Anna Różańska
9.5. Kontrola czystości środowiska
Agnieszka Gniadek
Teoria wartości A0
Centralna sterylizatornia w świetle wymagań architektoniczno-budowlanych
Czyszczenie i dezynfekcja
Sterylizacja
Reprocesowanie sprzętu jednorazowego użytku
Narażenie zawodowe
Podsumowanie
9.6. Dekontaminacja narzędzi i materiałów medycznych
Ewa Starowiejska
Teoria wartości A0
Centralna sterylizatornia w świetle wymagań architektoniczno-budowlanych
Czyszczenie i dezynfekcja
Sterylizacja
Reprocesowanie sprzętu jednorazowego użytku
Narażenie zawodowe
Podsumowanie
Piśmiennictwo
 
10. ROLA SŁUŻB POMOCNICZYCH W KONTROLI ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH
M. Giemza
Zasady prawidłowego utrzymania czystości
Bielizna szpitalna a ryzyko wystąpienia zakażeń
Żywienie w szpitalu
Czystość mikrobiologiczna powietrza w szpitalu
Piśmiennictwo
 
11. OCHRONA ZDROWIA PERSONELU MEDYCZNEGO
11.1. Profilaktyka zakażeń wśród personelu medycznego
Anna Szczypta
11.2. Postępowanie poekspozycyjne
Anna Szczypta
11.3. Lekoterapia po zakłuciu z inokulacją
Monika Bociąga-Jasik
Informacje ogólne
Postępowanie w przypadku ekspozycji związanej z ryzykiem zakażenie HIV
Postępowanie po ekspozycji na zakażenie HBV
Postępowanie po ekspozycji na HCV
11.4. Immunoterapia i immunoprofilaktyka zakażeń
Magda Baran
Wstęp. Immunoprofilaktyka czynna i bierna
Szczepienia zalecane rutynowo całemu personelowi
Szczepienia zalecane w szczególnych okolicznościach
Podsumowanie
11.5. Przegląd i ocena dostępnych źródeł informacji dotyczących profilaktyki zakażeń, zalecenia
Jadwiga Wójkowska-Mach
Wstęp
         Przygotowanie zaleceń
Dostępność zaleceń
Piśmiennictwo
 
12. PROCES AKREDYTACJI I CERTYFIKACJI
Jerzy Kulikowski
 
13. ANALIZA EKONOMICZNA W KONTROLI ZAKAŻEŃ
Anna Różańska
Piśmiennictwo
 
14. WDRAŻANIE ZMIANY POSTAW PERSONELU W PLACÓWCE MEDYCZNEJ        
Jerzy Rosiński
Wstęp
Zmiana postaw personelu – poziom organizacji
Zmiana postaw personelu – poziom zespołu
Podsumowanie
Piśmiennictwo